rulleVedtægter for Vejle og Omegns Biavlerforening

 

§ 1

Foreningen er stiftet den 9. oktober 1895 under navnet Vejle og Omegns Biavlerforening.

§ 2

Foreningen søger gennem kurser, møder, temadage, foredrag, skolebigård og udstillinger at udbrede kendskab til biavl, såvel avlsmæssigt, driftteknisk, sygdomsmæssigt som udnyttelse af de fra biavlen fremkomne produkter.

§ 3

Foreningen er underlagt Danmarks Biavlerforening og Danmarks Biavlerforenings love, dog således at hensynet til lokalsamfund kan tilgodeses gennem lokale love.

§ 4

Hver år i oktober eller november afholdes den almindelige generalforsamling, og på denne behandles følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab fremlægges ved kassereren
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsen
  6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Valg af revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og bekendtgøres i Tidsskrift for Biavl og på hjemmesiden www.vejlebiavl.dk senest en måned før dens afholdelse.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før dens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 15 medlemmer ved deres underskrift forlanger dette. Dog så tidligt, at bekendtgørelsen kan finde sted i Tidsskrift for Biavl senest en måned før dens afholdelse.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal, og en sag er vedtaget, når flertallet af disse stemmer for.

Lovændringer vedtages på samme måde, men meddelelsen om, at der er lovændringer på dagsorden skal være optaget i sidste nummer af Tidsskrift for Biavl forud for generalforsamlingens afholdelse.

§ 5

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, dog altid et ulige antal og højest 7 medlemmer: en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og resten menige medlemmer.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, og hvert medlem vælges direkte. Genvalg kan finde sted.

De 2 til 3 vælges i ulige årstal, de 3 til 4 i lige årstal.

Bestyrelsen konstituerer sig efter valg.

Formand og kasserer er ansvarlig overfor banken.

§ 5a

Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter.

§ 6

Foreningen har 2 revisorer. Den ene vælges i lige årstal, den anden vælges i ulige årstal.

§ 6a

Der vælges 1 revisorsuppleant.

§ 7

Regnskabsåret går fra 1. oktober til 30. september (begge dage inkl.)

§ 8

Kontingent opkræves af af Danmarks Biavlerforening, som også fører den digitale medlemsliste. Danmarks Biavlerforening overfører det lokale kontingent til Vejle og Omegns Biavlerforening.

 

§ 9

Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen.

§ 10

Indmeldelse sker ved henvendelse til Danmarks Biavlerforening på hjemmesiden www.biavl.dk med oplysning om lokalafdeling nr. 31.

§ 11

Til Danmarks Biavlerforenings hovedgeneralforsamling er formanden selvvalgt. For rejser til møder, generalforsamling o.lign. betales rejsen samt beløb til kost og logi. Der må ikke modtages rejsegodtgørelse eller diæter fra mere end et sted.

§ 12

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, der arbejder med en vis handlefrihed under de af bestyrelsen fastlagte rammer. Udvalgene er direkte ansvarlige over for bestyrelsen ved udvalgets formand.

§ 13

Formand og kasserer er kontingentfrie. Formanden erholder tillige et beløb til telefon. Beløbet fastlægges af bestyrelsen.

§ 14

Til æresmedlem af foreningen kan udnævnes medlemmer, der gennem et langt liv har arbejdet for biavlens sag, samt virket aktivt inden for foreningen. Et æresmedlem er kontingentfri og skal til stadighed arbejde i foreningens interesse. Udnævnelsen foretages af bestyrelsen. Et medlem kan indstilles til æresmedlem af bl.a. en kreds af medlemmer.

§ 15

Foreningen kan nedlægges med mindst 2/3 af medlemmernes fremmøde og vedtages ved almindeligt flertal.

§ 16

Ved nedlæggelse af foreningen overgår dens aktiver til Danmarks Biavlerforening.

Således vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 7. marts 2017

(afskrift af den originale vedtægt)

- - o - -